Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gokwreczycawielka.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-01.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-06-07.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy na stronie nie posiadają napisów
  • część plików dołączanych do artykułów zapisanych najczęściej w formacie PDF nie jest dostępnych cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Kukla, gok@gokwreczycawielka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (34) 319-24-00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny GOK oraz Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Śląskiej 20 , 42-130 Wręczyca Wielka

Budynek posiada 2 wejścia:
– główne od ul. Śląskiej,
– boczne od ulicy Strażackiej,
Do wejść głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście wyposażone jest w drzwi ręcznie otwierane.
Do wejścia bocznego prowadzą wyłącznie schody i wyposażone jest w standardowe drzwi. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
Budynek ma trzy kondygnacje i jedną klatkę schodową. Budynek nie posiada windy. Budynek posiada toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
Sekretariat zlokalizowany jest na piętrze w budynku. Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia Biblioteki Gminnej w Borowem mieści się pod adresem ul. Nowa 3 42-133 Węglowice

Filia Biblioteki Gminnej w Szarlejce mieści się pod adresem ul. Łukaszewicza 180 42-130 Szarlejka

Filia Biblioteki Gminnej w Truskolasach mieści się pod adresem ul. Rynek 3 42-134 Truskolasy

Filia Biblioteki Gminnej w Węglowicach mieści się pod adresem ul. Szkolna 3 42-133 Węglowicach

Każda z filli nie posiada podjazdów dla niepełnosprawnych.

 

Informacje dodatkowe

Dokładamy wszelkich starań aby strona internetowa była przyjazna dla jak największego grona odbiorców.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu.
  • czytelna czcionka
  • strona internetowa w skali szarości

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Nasz serwis został zbudowany w oparciu o metodę RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest czytelny i przyjazny w obsłudze.