logo UE max

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

logo UE max

Wykończenie Wnętrza Sali Widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury

we Wręczycy Wielkiej 

etap I

sala GOK

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

 

Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej to jedna z najważniejszych instytucji kultury w regionie. To ważny punkt na mapie nie tylko kulturalnej, ale także społecznej. To instytucja skupiająca wokół siebie zarówno utalentowane artystycznie dzieci i młodzież, jak i ludzi otwartych oraz życzliwych, współdziałających na rzecz stworzenia warunków sprzyjających kulturze i rozwojowi społecznemu.

Od ponad 35 lat Gminny Ośrodek Kultury wspiera na wielu polach działalność artystyczą i edukacyjną, w swych działaniach obejmując wszystkie grupy społeczne i wiekowe. Stawiając na współpracę wspiera ważne dla gminy istytucje jak Koło Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenie „Prom”. Jest inicjatorem projektów, które mają na celu ochronę dziedzictwa kulturowego regionu.

Ważnym momentem w działalności ośrodka jest realizacja projektu „Wykończenie wnętrza sali widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej ETAP I”, do którego przystąpiła Gmina Wręczyca Wielka. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania wykończenia sali widowiskowej to kwota opiewająca na sumę 719 954,99 zł.

Powstała w pełni profesjonalna część przeznaczona dla widowni, obliczona na blisko 300 miejsc. Wykończenie sali przebiegało także pod kątem nadania obiektowi wyśmienitej akustyki, co udało się uzyskać perfekcyjnie realizując założenia projektowe.

Dzięki realizacji projektu , Gmina Wręczyca Wielka i Gminny Ośrodek Kultury zyskały salę, która wyraźnie zwiększy ich potencjał i siłę nie tylko oddziaływania ale także kreowania tożsamości kulturowej. To szansa dla regionu i społeczności lokalnej na uczestnictwo w nowych inicjatywach społecznych i kulturalnych oraz nadania nowego wymiaru i jakości dotychczasowym działaniom i przedsięwzięciom kulturalnym, które dotychczas musiały odbywać się w surowych warunkach, często będąc uzależnione od kaprysów pogody.

Dbając o różnorodność oferty skierowanej szczególnie do młodszego pokolenia, Gminny Ośrodek Kultury prowadzi zajęcia plastyczne, muzyczne oraz urządza szereg konkursów, motywując dzieci i młodzież do realizacji swoich ambicji atystycznych. Szczególnie edukacja muzyczna stoi na wysokim poziomie, czego dowodem są osiągnięcia Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej, która zdobywa najwyższe laury w kraju i zagranicą.

Gminny Ośrodek Kultury to także organizator cyklicznych imprez takich jak „Przegląd artystyczny zespołów Gminnego Ośrodka Kultury”, „Jesienny Koncert dla Sympatyków Kultury” czy „Wręczyckie Jasełka” – ogólnopolski przegląd jasełek, pielęgnujący piękne polskie tradycje związane z obchodami świąt Bożego Narodzenia. Zrealizowana inwestycja, dzięki wsparciu funduszy unijnych, pozwoli na profesjonalne przygotowanie tychże imprez oraz zapewni komfort uczestnictwa występującym oraz widzom. Wchodząc w ten nowy jakościowo okres działalności wierzymy, że Gminny Ośrodek Kultury stanie się jeszcze bardziej atrakcyjną instytucją dla społeczności regionu, aktywizującą nowe grupy oraz zachęcającą do wykorzystywania w pomysłowy sposób pomocy unijnej.

 

Mamy głęboką nadzieję, że w najbliższym czasie uda się pozyskać środki z funduszy europejskich na Etap II projektu czyli wykończenia i wyposażenia sceny, co da zupełnie nowe możliwość w rozwijaniu kreatywności i pasji społeczeństwu gminy i całego regionu.

 

 

jublieusz50 mini

„Złote gody” w gminie Wręczyca Wielka

jublieusz50 mini26 stycznia 2013 r. o godzinie 15.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej świętowali swoje 50 – lecie pożycia małżeńskiego mieszkańcy z terenu gminy Wręczyca Wielka.

Na uroczystość przybyło 41 z 45 zaproszonych par. Wręczenie pamiątkowych medali i dyplomów uświetniły występy dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury.

Czytaj więcej

Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU

§1

Serwis – aplikacja internetowa, administrowana przez Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej udostępniona w sieci Internet pod adresem www.gokwreczycawielka.pl ; niektóre odniesienia do terminu „Serwis” dotyczą więc również jego właściciela.

§2

 1. Dostęp do Serwisu można uzyskać za pośrednictwem sieci Internet w sposób bezpłatny.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i jego warunków.
 3. Serwis oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, teksty, logotypy, elementy graficzne, materiały audio i wideo, aplikacje oraz opracowania stanowią własność Serwisu, wyłączając te informacje i materiały, które są odrębną własnością innych producentów, dystrybutorów, usługodawców i Użytkowników. Powyższe zastrzeżenie dotyczy również wszelkich materiałów, które Serwis dostarcza Użytkownikom innymi kanałami elektronicznymi, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust. 2, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne – chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

§3

 1. Użytkownik Serwisu uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest niedopuszczalne – chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez uprawnioną osobę.

§4

 1. Każdy z Użytkowników Serwisu zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu,
  4. zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.
 2. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Portalu do rozsyłania oraz umieszczania w Portalu niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam) .
 3. Wszelkie uwagi dotyczące Serwisu, Redakcji itd. nie będą publikowane. Uwagi, sugestie i innego typu zgłoszenia dotyczące Serwisu prosimy kierować bezpośrednio na adres gok@gokwreczycawielka.pl.

§5

 1. Serwisowi przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości Serwisu, w tym także prawo do usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji Serwisu, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.
 2. Serwis zastrzega także, że przysługuje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad z korzystania z Serwisu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez Serwis usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.
 3. O zmianie zasad użytkownicy zostaną w czytelny sposób poinformowani w ramach systemu informacyjnego Serwisu.
 4. Kontynuowanie korzystania przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z ich akceptacją.

§6

 1. Serwis nie udziela także żadnej gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy Portalu takie jak formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące będą działały w sposób prawidłowy.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu powyższych mechanizmów.

§7

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w Serwisie. Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Wersja regulaminu widniejąca na stronach Serwisu zawsze jest wersją aktualnie obowiązującą.

 

jaselka2013

XI Przegląd Zespołów Teatralnych – Wręczyckie Jasełka 2013 – protokół

jaselka2013Dzisiaj w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej zakończyły się przesłuchania zgłoszonych uczestników do ” XI Przeglądu Zespołów Teatralnych – Wręczyckie Jasełka 2013 „.

Prosimy zapoznać się z protokołem z posiedzenia komisji w której skład weszły następujące osoby:

 1. Krystyna Koziołek
 2. Urszula Kotowicz
 3. Małgorzata Kulej
 4. Danuta Rykała

>>>Protokół<<<

Wszystkim nagodzonym serdecznie gratulujemy oraz zapraszamy na uroczystość wręczenia dyplomów i nagród połączoną z prezentacją nagrodzonych zespołów zaproszonych przez komisję, która odbędzie się 20 stycznia 2013 r. godz. 17:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej.

Plakat vlues

K.K. Blues Band – audycja muzyczna

Plakat vlues14 grudnia 2012 r w Sali Widowiskowej naszego domu kultury  Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” w ramach realizacji projektu „Keep swinging!” promującego muzykę jazzową wśród dzieci i młodzieży z orkiestr dętych z Konopisk, Mykanowa i Wręczycy Wielkiej, przygotowało „audycja muzyczna” – koncert połączony z komentarzem muzycznym gdzie zagrał zespół bluesowy K.K. Blues Band w składzie:

– Krzysztof Krzywański (gitara),

– Janusz Kluczniak (bass, wokal),

– Andrzej Młodkowski (instrumenty),

– Andrzej Wardęga (perkusja),

– Jacek Rozpędek (piano),

– Jakub Konieczko (harmonijka ustna).

Projekt „Keep swinging!” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jak zwykle zainteresowanie było bardzo duże czego dowodem była wypełniona po brzegi widownia naszej sali.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Czytaj więcej

szopka

Uroczyste wręczenie nagród w IX Powiatowym konkursie na „Szopkę, gwiazdę, ozdobę choinkową, podłaźniczkę, stroik świąteczny”

szopkaSerdecznie zapraszamy wszystkich na uroczyste ogłoszenie wyników i wręcznie nagród w IX Powiatowym Konkursie  na „Szopkę, gwiazdę, ozdobę choinkową, podłaźniczkę, stroik świąteczny”, które odbędzie się 18 grudnia 2012 r. o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej. 

Ogłoszenie wyników poprzedzone będzie krótkim koncertem przygotowanym przez dzieci i młodzież związaną z GOK we Wręczycy Wielkiej.

Natomiast na zakończenie zapraszamy do degustacji potraw stołu wigilijnego przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Wręczycy Wielkiej.

Poniżej prezentujemy protokół z posiedzenia komisji.Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

Protokół

 

Do zobaczenia!

0011

Spotkanie z Mikołajem

00112 grudnia 2012 r. w naszym Ośrodku Kultury pojawił się wyjątkowy gość – Święty Mikołaj, który w sali widowiskowej wręczał dzieciom prezenty. Wizytę Mikołaja poprzedziła bajka pt. „Gdzie się podział Święty Mikołaj” wystawiona przez artystów scen  krakowskich. Po bajce na sali pojawił się najbardziej oczekiwany tego dnia Święty Mikołaj przynosząc ze sobą ogromny worek prezentów.

 

Czytaj więcej