jelonek 2014 mini

Spotkanie z Tomaszem Jelonkiem

jelonek 2014 mini27 października miało miejsce kolejne wydarzenie wchodzące w skład obchodów naszych jubileuszy. Tym razem było to spotkanie z językoznawcą Panem Tomaszem Jelonkiem doktorantem Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Temat spotkania brzmiał: „Krajobraz Gminy Wręczyca Wielka w świetle nazw terenowych”.

Dla zainteresowanych prezentujemy książki i publikacje Pana Tomasza.

Ważniejsze publikacje:

Książki:

1. Na melanżu czadowa nutka – leksyka gimnazjalistów z początku XXI wieku, Kraków 2012.

2. Truskolasy. Dzieje wsi, jej tradycje oraz zabytki kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja, Wręczyca Wielka 2013.

Artykuły:

1. Wybrane kategorie słowotwórcze charakterystyczne dla języka współczesnej młodzieży (na przykładzie gimnazjalistów z Krakowa i gminy Wręczyca Wielka koło Częstochowy), „Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studenckie Zeszyty Językoznawcze” 2012, z. 4, s. 43-52.

2. Ludowa opozycja my-oni utrwalona w nazwach terenowych (na przykładzie mikrotoponimii Truskolas koło Częstochowy i wsi okolicznych) [w:] Bogactwo współczesnej polszczyzny, pod red. P. Żmigrodzkiego i S. Przęczek-Kisielak, Kraków 2014, s. 419-426.

3. O czym „mówią” nazwy terenowe? [w:] Nauka prowadzi w przyszłość, pod red. M. Król, Kraków 2014, s. 105-108.

4. Językowo-kulturowy obraz wsi utrwalony w mikrotoponimach motywowanych  elementami środowiska naturalnego oraz czynnikami kulturowymi (na  przykładzie nazw terenowych Truskolas koło Częstochowy i wsi  okolicznych) (w druku).

5. Miejsce i funkcja mikrotoponimów w ludowym obrazie świata (na przykładzie nazw terenowych Truskolas i wsi okolicznych w powiecie kłobuckim) (w druku).

6. Językowy obraz świata społeczności wiejskiej zakrzepły w posesywnych nazwach terenowych (na przykładzie mikrotoponimów Truskolas koło Częstochowy i wsi okolicznych) (w druku).

7. Obraz wsi utrwalony w mikrotoponimach motywowanych czynnikami kulturowymi (na przykładzie nazw terenowych Truskolas koło Częstochowy i wsi okolicznych) (w druku).

Zgromadzona młodzież w sali widowiskowej mogła dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o języku polskim oraz jego ewolucjach na przestrzeni lat.