stary gok

Historia instytucji

Gminny Ośrodek Kultury powstał 29 kwietnia 1974 roku na mocy uchwały Gminnej Rady Narodowej we Wręczycy Wielkiej. Przez ponad 26 lat siedzibą był mały, skromny budynek należący wcześniej do tutejszej szkoły podstawowej. Pierwszym dyrektorem ośrodka został nauczyciel Eugeniusz Parkitny. Przez pierwsze dwa lata zmiany na stanowisku dyrektora miały miejsce trzykrotnie. Drugim dyrektorem w historii GOK-u został Zbigniew Sabat, by niedługo oddać to stanowisko Andrzejowi Lisieckiemu. Stabilizacja nastąpiła w roku 1976, kiedy dyrektorem placówki został Andrzej Kała pełniący tę funkcję do dnia dzisiejszego.

stary gokGminny Ośrodek Kultury to instytucja, w skład której od roku 1996, po zmianie statutu wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Wręczyca Wielka, wchodzi także miejscowa Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej 4 filie (Truskolasy, Borowe, Węglowice, Szarlejka). GOK objął w ten sposób swoim działaniem cały obszar gminy. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że ośrodek w swoich działaniach nie ogranicza się tylko do granic administracyjnych, starając się swoją ofertą trafić do każdego, niezależnie od miejsca zamieszkania. Świadczy o tym szereg inicjatyw kulturalnych wykraczających nie tylko poza gminę, ale często także poza granice powiatu czy województwa.

Pierwsze lata działalności ośrodka to nadzór merytoryczny nad 14 Klubami Rolnika i klubami RSW Prasa Książka Ruch działającymi na terenie gminy Wręczyca Wielka. Wraz ze zmianami społecznymi i ustrojowymi Ośrodek zmieniał politykę działania przechodząc do ścisłej współpracy na zasadach partnerskich z najważniejszymi instytucjami lokalnymi: placówkami edukacyjnymi, stowarzyszeniami takimi jak Koła Gospodyń Wiejskch, kluby sportowe czy Związki Ochotniczych Straży Pożarnych. Współpraca ta jest kontynuowana po dzień dzisiejszy, jako efektywny model kształtowania aktywnej społeczności lokalnej.

nowa siedziba GOK

W roku 2000 Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką Publiczną przeniósł się do dużego i nowoczesnego budynku, który pomógł placówce rozszerzyć ofertę, polepszyć warunki uczestnictwa w zajęciach, a bibliotece należycie wyeksponować wciąż rosnące zbiory. Udało się nawet wygospodarować przestrzeń dla nowoczesnego sprzętu komputerowego uzyskanego od Fundacji Billa Gates’a w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego wręczycka biblioteka jest regionalnym liderem. W każdej bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe, na których można bezpłatnie skorzystać z dostępu do internetu.

W ośrodku prowadzone są koła zinteresowań takie jak: taniec towarzyski i nowoczesny, zajęcia choreografii scenicznej „Mażoretki”, pracownia plastyczna ( w tym zajęcia dla dorosłych) oraz sekcje nauki gry na instrumentach perkusyjnych, dętych i dętych drewnianych. Więcej informacji o naszej ofercie znajdziesz tutaj. 

W budynku mają swoją siedzibę także organizację ściśle współpraucjące z ośrodkiem kultury na co dzień. Znajdziemy tu świetlicę profilaktyczno-wychowawczą dla dzieci szkolnych, Związke Emerytów i Rencistów, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenie „PROM” Na Rzecz Rozwoju i Wspierania Kultury, Sportu i Turystyki Gminy Wręczyca Wielka, Punkt konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Działalność ośrodka to przede edukacja kulturalna. Jest to doskonały sposób na prezentację miejscowych talentów, które GOK wspiera, otaczając dzieci i młodzież opieką merytoryczną a także materialną, bo tak można nazwać bezpłatne udostępnianie profesjonalnych instrumentów muzycznych uczniom przez cały czas ich uczestnictwa w zajęciach. GOK ponosi wszystkie koszty naprawy, konserwacji i remontów instrumentów i sprzętu.